Política de privadesa

D’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (d’ara endavant, “RGPD”), a continuació us informem de la nostra política de protecció de dades.

1. Dades del Responsable del tractament

IdentitatPlazy Car Solutions S.L. B01818327
Dir. postalPlaza Granollers 25 B15. 08207. Sabadell, Barcelona (España)
Telèfon+ 034 646 31 51 24
E-mailinfo@plazy.eco
DPO o contacteinfo@plazy.eco

2. Finalitat, legitimació i termini de conservació de les dades

2.1. Finalitat

S’informa a l’usuari que les dades personals i d’informació que faciliti a les empreses responsables del tractament es tractaran d’acord amb les següents finalitats segons la manera com hagin estat proporcionades:

Per a les finalitats de la política de privadesa de plazy.eco:

  1. Reserva de rentat
  2. Donar resposta a les consultes realitzades per l’Usuari.
  3. Donar resposta a la pregunta o informació enviada per l’usuari via xat.
  4. Consulteu l’Usuari sobre el servei i possibles àrees de millora.

2.2. Legitimació

La base legal per al tractament de les seves dades és el seu consentiment, efectuat en el moment que voluntàriament va escriure i posteriorment va comunicar les seves dades al formulari i va acceptar a la casella corresponent.

2.3. Termini de conservació de les dades

Les vostres dades es conservaran, en funció de la finalitat per a la qual van ser facilitades, durant els períodes que a continuació s’indiquen:

Cada finalitat tindrà un termini de conservació de dades específic.

Per al termini de conservació de dades per a la política de privadesa de plazy.eco:

  • Les reserves es guarden per sempre.
  • A les consultes plantejades mitjançant el formulari de Contacte, una vegada resolta la vostra consulta les vostres dades seran esborrades en sis mesos.
  • A les consultes plantejades via xat, una vegada resolta la consulta les seves dades seran esborrades en sis mesos.

Així mateix, us informem que, al marge dels períodes abans referits, conservarem les vostres dades durant els preceptius terminis de prescripció a fi de complir amb les nostres obligacions legals, per a la gestió dels nostres drets (interposar o defensar, si escau, una reclamació) , aplicant així mateix el que disposa la normativa co

3. Destinataris de les dades: cessionaris i encarregats de tractament

Us informem que les vostres dades no es comunicaran tercers, excepte obligació legal, encara que podran ser cedides a empreses dins del mateix grup empresarial sempre que hagi acceptat la política de privadesa de la pàgina web.

Addicionalment us informem que, en determinats supòsits, podem comunicar les vostres dades a altres entitats (incloent-hi empreses del grup Plazy) que ens presten serveis propis d’agències de comunicació, màrqueting, mitjans digitals i xarxes socials, que ens ajuden a prestar els nostres serveis de forma eficient i sempre a l’empara de la normativa vigent i, amb les quals, en la seva condició d’encarregats de tractament de les dades titularitat de Plazy, i de conformitat amb allò previst a l’article 28 GDPR, s’ha formalitzat un contracte que legitima l’accés d’aquestes entitats a les dades personals i que inclou les obligacions que cal contemplar en el tractament.

4. Drets de linteressat

Finalment, us comuniquem que teniu dret a obtenir confirmació sobre si els responsables del tractament estan tractant dades personals que us concerneixin, o no. Així mateix, té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, vostè: (i) podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions; (ii) per motius relacionats amb la seva situació particular, es pot oposar al tractament de les seves dades, supòsit en què els responsables del tractament deixaran de tractar-los excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions; i, en cas d’haver facilitat el seu consentiment per a una finalitat concreta, (iii) podrà retirar, si escau, el seu consentiment en qualsevol moment, cosa que no afectarà la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada.

Així mateix, tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin que hagi facilitat als responsables del tractament, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, ia transmetre’ls a un altre responsable del tractament sense que els responsables del tractament ho puguin impedir. En aquest sentit, podrà sol·licitar que els responsables del tractament transmetin directament, si és tècnicament possible, les dades personals al responsable del tractament que indiqueu en la vostra comunicació.

Finalment, us informem que podreu exercir els vostres drets mitjançant l’enviament de sol·licitud a Plazy, a través del correu electrònic a info@plazy.eco, signada digitalment (DNI electrònic o altre certificat reconegut), oa través de comunicació escrita dirigida a Plazy Car Solutions, S.L, amb domicili social a Plaça Granollers 25 B15 (08207), Sabadell (Barcelona) (Ref. RGPD).

El contingut de la sol·licitud haurà d’incloure: nom i cognoms; fotocòpia del document nacional d’identitat, passaport o altre document vàlid que l’identifiqui i, si cal, de la persona que el representi, així com el document o instrument electrònic acreditatiu d’aquesta representació; detall de la petició que es fa; adreça a efectes de notificacions; data i signatura del sol·licitant; i documents acreditatius de la petició que formula, si cal. Per obtenir informació addicional dels vostres drets podeu adreçar-vos al web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Si considereu que el tractament de les dades personals que us concerneixen infringeix la normativa aplicable o, senzillament, no està satisfet amb l’exercici dels vostres drets, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través d’alguna de les vies següents: (i) A través del telèfon +34 901 100 099, o bé +34 912 663 517; (ii) a través de mitjans electrònics, adreçant-se a la web https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/; (iii) presencialment dirigint-se al carrer Jorge Juan, núm. 6 (28001) de Madrid.

4.1. Veracitat de les dades

Els Usuaris són responsables de la veracitat de les seves dades, comprometent-se a no introduir dades falses ia procedir a la modificació d’aquestes si és necessari.

Política de privadesa