Avís Legal

El present és un avís legal de visualització obligada que regula les condicions d’ús que han de ser observades i acatades pels usuaris d’aquest lloc web. Li preguem que el llegeixi atentament ja que el fet d’accedir-hi implica que ha llegit i accepta sense cap reserva les condicions que segueixen.

1. Informació de conformitat amb la LSSI

A l’efecte de l’art. 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s’informa als usuaris de la pàgina web que el titular del lloc web és la societat Plazy Car Solutions, SL amb domicili social a Plaça Granollers 25 B15 (08207) Sabadell, (Barcelona), proveïda de CIF núm. B-01818327.

2. Condicions d’ús del lloc web

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del lloc web i dels serveis accessibles des del mateix i a no utilitzar els serveis o informacions continguts al lloc web per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral i als bons costums, a l’ordre públic i, en general, a fer-ne un ús conforme al present avís legal.

Plazy podrà interrompre temporalment o definitivament, segons el seu bon criteri, l’accés al lloc web, així com la prestació de qualsevol o de tots els serveis que es presten a través d’aquesta en qualsevol moment i sense avís previ. Així mateix, Plazy es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal web a qualsevol usuari que no compleixi les condicions d’ús establertes en aquest avís legal, tot això sense necessitat de cap preavís.

En cas que Plazy presti, a través del present lloc web, algun tipus de servei especial o realitzi alguna promoció o oferta especial, s’hi establiran les condicions específiques que el regulin, i l’aplicació de les quals prevaldrà sobre les condicions d’ús i la resta de previsions establertes en aquest avís legal, en cas d’incongruència o incompatibilitat entre ambdues.

3. Drets de Propietat Intel.lectual

Plazy és titular o llicenciatària, si escau, dels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial de la totalitat dels continguts d’aquest lloc web, incloent-hi descripció de productes, text, imatges, fotografies, marques, logotips, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l’estructura, la selecció, l’ordenació i la presentació dels seus continguts, que estan protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial.

En cap cas l’accés al present lloc web implica cap mena de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial dels drets atorgats per la legislació espanyola i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial. Queda prohibida la reproducció, la còpia, l’ús, la distribució, la reutilització, l’explotació, la realització de segones còpies, la tramesa per correu, la transmissió, la modificació, la cessió o qualsevol altre acte que es faci amb la totalitat o part de la informació continguda en aquest portal web que no hagi estat expressament autoritzat per Plazy. L’usuari s’obliga a utilitzar els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de suprimir, eludir o manipular el copyright i altres dades identificatives dels drets de Plazy o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin incloure’s en els continguts. Així mateix, l’usuari s’abstindrà de fer servir els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del lloc web per remetre publicitat, comunicacions amb finalitats comercials, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

El lloc web correspon a un domini registrat per Plazy i que no pot ser utilitzat, excepte autorització expressa prèvia, en connexió amb altres serveis que no siguin de Plazy de cap manera que pugui causar confusió entre els seus clients o descrèdit de Plazy. En aquest sentit, aquelles persones que vulguin establir un link o hiperenllaç entre la seva pàgina web i aquest lloc web hauran de demanar l’autorització expressa i per escrit de Plazy, sense que això impliqui una relació entre Plazy i el titular de la pàgina a la que s’estableixi el link, ni l’aprovació o acceptació per part de Plazy dels seus continguts o serveis. Queda terminantment prohibit realitzar, sense el consentiment previ de Plazy, qualsevol manipulació o alteració d’aquest lloc web. Conseqüentment, Plazy no assumirà cap responsabilitat derivada, o que pogués derivar-se, d’aquesta alteració o manipulació per tercers.

4. Limitació de la responsabilitat

Plazy s’eximeix de tota responsabilitat respecte a qualsevol decisió adoptada per l’usuari com a conseqüència de la informació continguda al present lloc web. Així mateix, Plazy rebutja tota responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada o no publicada de forma autoritzada sota el seu nom, igual que la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts, i es reserva el dret a actualitzar-los, a eliminar-los, limitar-los o impedir-hi l’accés, de manera temporal o definitiva. Tot i prendre totes les precaucions necessàries per proporcionar-vos al nostre lloc web informacions actuals i exactes, Plazy no pot garantir el rigor ni l’actualitat de tota la informació facilitada, ni la inexistència d’errors o omissions, havent de ser l’usuari conscient que la informació a la qual té accés és subministrada en les condicions detallades al present avís legal, sense cap garantia que aquestes siguin exactes i actualitzades. De la mateixa manera, Plazy no pot garantir la continuïtat del funcionament del lloc web, ni que aquest es trobi en tot moment operatiu i disponible. Així mateix, Plazy no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, inclosos els danys a sistemes informàtics i la introducció de virus existents a la xarxa, derivats de la navegació per Internet necessària per a l’ús d’aquest lloc web.

5. Obligació dels usuaris

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis que Plazy pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions determinades al present Avís Legal. Pel que fa a la navegació, l’usuari es compromet a observar diligentment i fidelment les recomanacions que en el seu moment estableixi Plazy relatives a l’ús del lloc web i que seran publicades al mateix.

6. Privacitat

Durant la navegació per aquest lloc web és possible que l’usuari hagi de facilitar determinades dades de caràcter personal, que Plazy procedirà d’acord amb els termes descrits a la seva “POLÍTICA DE PRIVACITAT”, que queda incorporada al present Avís Legal per remissió des de aquest apartat.

7. Duració i Modificació

Plazy tindrà dret a modificar els termes i condicions aquí estipulades de manera unilateral, totalment o parcialment. La vigència temporal del present avís legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins al moment en què sigui modificat totalment o parcialment per Plazy. Plazy podrà donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment, l’operativitat d’aquest lloc web, sense possibilitat de sol·licitar cap indemnització per part de l’usuari.

8. Legislació i Jurisdicció

Aquest avís legal es regeix per la legislació espanyola. Els usuaris i Plazy, amb renúncia expressa del seu fur, sotmeten totes les interpretacions o conflictes que poguessin sorgir derivats d’aquest avís legal als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).

Avís Legal